Visit - TOYOSU Campus


Address : 3-7-5 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-8548

  • Tokyo Metoro Yurakucho Line, Toyosu Station - 7-minute walk from exit 1C or 3
  • YURIKAMOME Line, Toyosu Station - 9-minute walk from Toyosu Station
  • JR Keiyo Line, Ecchujima Station - 15-minute walk from exit 2

Map for visitors

Visitng - TOYOSU Campus_01
You can download the route map.